دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200844


9200844 شماره دانشجو
سیدفرشید نام
ایپکچی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه