دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200794


9200794 شماره دانشجو
علی نام
انالوئی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو رشته تحصیلی
خودرو گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه