دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200774


9200774 شماره دانشجو
علیرضا نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی سیستم های انرژی رشته تحصیلی
سیستمهای انرژی گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/24 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه