دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200764


9200764 شماره دانشجو
علی اکبر نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی