دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200744


9200744 شماره دانشجو
عاطفه سادات نام
امیری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/9/3 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه