دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200734


9200734 شماره دانشجو
محمدمهدی نام
امیر آبادی فراهانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو رشته تحصیلی
خودرو گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه