دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200714


9200714 شماره دانشجو
رامین نام
امیدی راد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی/آموزش محور رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/4/28 تاریخ فارغ التحصیلی