دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200694


9200694 شماره دانشجو
میلاد نام
امانی ارجستان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک رشته تحصیلی
مهندسی پزشکی گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه