دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200664


9200664 شماره دانشجو
امیررضا نام
الهی پرست نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه