دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200654


9200654 شماره دانشجو
عباس نام
الهی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-آیرودینامیک رشته تحصیلی
آیرودینامیک گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1395/6/24 تاریخ فارغ التحصیلی