دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200634


9200634 شماره دانشجو
ندا نام
اله دادی خیری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه