دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200624


9200624 شماره دانشجو
آذین نام
آل کجباف نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1395/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه