دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200614


9200614 شماره دانشجو
تورج نام
اکبری قطار نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه