دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200604


9200604 شماره دانشجو
مهیار نام
اکبری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی