دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200574


9200574 شماره دانشجو
فاطمه نام
اقراریان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج/آموزش محور رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/5/2 تاریخ فارغ التحصیلی