دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200564


9200564 شماره دانشجو
سیده سمانه نام
آقائی نژادرودبنه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی رشته تحصیلی
سازه هوایی گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/18 تاریخ فارغ التحصیلی