دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200544


9200544 شماره دانشجو
علی نام
آقا زیارتی فراهانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1393/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی