دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200534


9200534 شماره دانشجو
صدف نام
اقارفیعی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1395/10/13 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه