دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200524


9200524 شماره دانشجو
ایوب نام
آقاجری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه