دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200514


9200514 شماره دانشجو
علی نام
آقاجانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه