دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200504


9200504 شماره دانشجو
سمیرا نام
آقاجان دستجردی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه