دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200494


9200494 شماره دانشجو
امیر نام
آقابالائی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/2 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه