دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200484


9200484 شماره دانشجو
گلنارالسادات نام
افضلی بروجنی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه