دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200474


9200474 شماره دانشجو
سیامک نام
افتخاری کرزکی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/22 تاریخ فارغ التحصیلی