دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200464


9200464 شماره دانشجو
سجاد نام
اصلانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه