دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200454


9200454 شماره دانشجو
مهدی نام
اصفهانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1395/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه