دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200444


9200444 شماره دانشجو
سعید نام
اصغری آژیری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مالی رشته تحصیلی
مهندسی مالی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه