دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200424


9200424 شماره دانشجو
پیمان نام
اشکرف نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - راه وترابری رشته تحصیلی
راه و ترابری گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه