دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200414


9200414 شماره دانشجو
سهیل نام
اسمعیلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه