دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200404


9200404 شماره دانشجو
علیرضا نام
اسمعیل زهی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک رشته تحصیلی
مهندسی پزشکی گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه