دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200394


9200394 شماره دانشجو
پیمان نام
اسمعیل زاده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه