دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200384


9200384 شماره دانشجو
حامد نام
اسمعیل آبادی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی آلی رشته تحصیلی
شیمی آلی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه