دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200374


9200374 شماره دانشجو
میلاد نام
اسماعیلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی