دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200354


9200354 شماره دانشجو
سیده عاطفه نام
اسماعیل نژاد ارچی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی-شیمی دارویی رشته تحصیلی
شیمی داروئی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه