دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200344


9200344 شماره دانشجو
مهرداد نام
اسلامی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه