دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200294


9200294 شماره دانشجو
فرهاد نام
اسدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه