دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200284


9200284 شماره دانشجو
محمدصادق نام
اسحقی خانقاه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1395/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه