دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200274


9200274 شماره دانشجو
فرید نام
اسحاق زاده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1395/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه