دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200264


9200264 شماره دانشجو
علی اکبر نام
استارمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه