دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200254


9200254 شماره دانشجو
امیرحسین نام
استادی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/13 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه