دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200224


9200224 شماره دانشجو
اسحاق نام
آزاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی