دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200214


9200214 شماره دانشجو
توحید نام
آریافر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/24 تاریخ فارغ التحصیلی