دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200204


9200204 شماره دانشجو
میلاد نام
آرمان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد- شکل دادن فلزات رشته تحصیلی
شکل دادن فلزات گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه