دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200184


9200184 شماره دانشجو
امین نام
اردکانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی رشته تحصیلی
جلوبرنده گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1395/6/27 تاریخ فارغ التحصیلی