دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200164


9200164 شماره دانشجو
احسان نام
ارجمندی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - راه وترابری رشته تحصیلی
راه و ترابری گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه