دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200154


9200154 شماره دانشجو
سجاد نام
ارتشیدار نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/7 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه