دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200144


9200144 شماره دانشجو
صادق نام
آرامیده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/21 تاریخ فارغ التحصیلی