دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200134


9200134 شماره دانشجو
امید نام
آذری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/12 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه