دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200114


9200114 شماره دانشجو
وحید نام
احمدیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/8/19 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه