دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200104


9200104 شماره دانشجو
امیرفرهنگ نام
احمدیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی رشته تحصیلی
خاک و پی گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه